• Glossar

Druckfestigkeit von Floatglas

Floatglas hat eine Druckfestigkeit von 700 bis 900 N/mm².

Sitemap

Unternehmensgruppen

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Sofortkontakt +49 341 86 39 94 66